• Závěrečná konference projektu V.I.P. 29.01.2013

 •  

  Technologická a kooperační burza 19.01.2013

 •  

  Neformální konference "Barcamp Vsetín 2011" 19.02.2011

 •  

  Diskuze "Tu podnikám, tu žijem" 14.03.2012

 •  

  Konference "Firemní inovace v praxi" 22.05.2012

 •  

  Seminář pro studenty "Podpora podnikání" 13.09.2011

 •  

  Školení inovačních praktiků/akademie inovací 31.05.2012

 •  

  Podnikatelská Pecha Kucha 14.03.2012

 •  

  Setkání s podnikateli 01.12.2011

 •  

  Workshop "Vizuální komunikace" 15.11.2011

 •  

  Seminář "Požadavky MSP v oblasti inovací" 02.05.2012

 • Workshop "Budoucnost podnikání v ČR" 13.11.2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚVOD

 

Název projektu:

V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ
(kód ITMS 22410420015)

Operační program:
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

Prioritní osa:
1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory:
1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí

Hlavní cíl projektu:
Podpořit inovační potenciál v příhraničním regionu, posilnit vazby mezi existujícími organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k vytvoření rozvojového rámce, jehož základním cílem bude podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí.

 

Posilování konkurenceschopnosti, prosperity a udržitelného rozvoje regionů

Harmonogram realizace:
Projekt je realizován v období od 1.2.2011 do 31.1. 2013

Partneři projektu:
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Rozvojová agentura Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.
Technologické inovační centrum s.r.o.
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Vedecko-technologický park Žilina

 
 
 

AKTUALITY

 
 

Projekt vzdělávání v oblasti inovací, jejich zavádění a posílení spolupráce byl úspěšně dokončen

Vsetín, 31.01.2013

V návaznosti na uskutečněnou závěrečnou konferenci projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ byly ke konci ledna 2013 završeny také veškeré další aktivity a akce realizované v rámci této česko-slovenské přeshraniční spolupráce.

 

více zde »

 

Více o závěrečné konferenci projektu V.I.P. se dozvíte ve videoreportáži na níže uvedeném odkazu ...

http://youtu.be/yOBdexNDZYA

Vedoucím partnerem tohoto dvouletého projektu byla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Jejím hlavní partnerem na slovenské straně byla Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávneho kraja, která byla také pořadatelem závěrečné konference. Spolu s těmito subjekty se na projektu dále podílely společnosti Technologické inovační centrum a Regionální podpůrný zdroj ze Zlína a Vedecko-technologický park ze Žiliny.

Hlavním cílem projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ bylo prostřednictvím celé řady aktivit a akcí podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným úkolem všech partnerů bylo a je i nadále vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

Během dvouletého období se podařilo výše uvedenému projektovému konsorciu zrealizovat několik pilotních aktivit, ať už se jednalo o zpracování nejrůznějších studií a analýz či pořádání specifických akcí pro vybrané cílové skupiny. Dále se podařilo navázat na pořádání úspěšných akcí z minulosti, které byly díky koordinovanému přístupu daleko lépe připraveny, efektivněji zrealizovány a byly obohaceny zejména o přeshraniční prvek, kdy docházelo ke sdílení informací a odborného know-how nejen mezi zapojenými partnery, ale zejména mezi podnikatelskými subjekty z obou stran hranice.

Za tuto úspěšnou a plodnou spolupráci bychom proto chtěli poděkovat všem partnerům a také všem subjektům či jednotlivcům, kteří se na aktivitách projektu jakkoliv podíleli. Věříme, že nastavená forma spolupráce a vzniklé kooperační vazby budou stejně přínosné pro všechny zainteresované na obou stranách česko-slovenské hranice i v dalším období a přispějí ke vzniku a následné realizaci dalších rozvojových záměrů.

 

Za tým projektu V.I.P.

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

V Trenčíně se uskutečnila Závěrečná konference projektu V.I.P.

Trenčín, 30.01.2013

Dne 29. ledna 2013 Rozvojová agentúra TSK, jako hlavní přeshraniční partner projektu „V.I.P. - Vzdělávání, Inovace, Partnerství" (VIP), zorganizovala spolu s českými partnery na půdě Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne závěrečnou konferenci a Technologickou a kooperační burzu projektu VIP.

 

více zde »

 

Akce byly realizovány pod záštitou předsedy Trenčianskeho  samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a pověřeného rektora TnUAD v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.  Závěrečné konference se zúčastnilo 36 a kooperační burzy 27 zástupců podnikatelského, akademického a také veřejného sektoru z Trenčianskeho, Žilinského a Zlínského kraje. Konference prezentovala aktivity a výstupy projektu VIP zaměřené na podporu inovačního podnikání a spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru. Jedním z výstupů projektu byla technologická a kooperační burza jako efektivní nástroj propojení jednotlivých inovačních firem a institucí.

Cílem projektu bylo prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál přeshraničních regionů, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k vytváření rozvojového rámce, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí.

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. pověřený výkonem funkce rektora, vyjádřil ve svém úvodním slově podporu projektu VIP a představil zájem univerzity o zintenzivnění spolupráce s Trenčianskym samosprávnym krajom. Představil i nový  projekt na revitalizaci prostor Těžkých laboratoří TnUAD na Technologické centrum Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jako centrum zaměřené na využití vědecko-výzkumného potenciálu TnUAD pro rozvoj podnikání v trenčianskom regionu. Představené technologické centrum bude specializovaným pracovištěm zaměřeným na výzkum a vývoj nových technologií, výrobků a  služeb v úzké spolupráci univerzity s podnikatelskou veřejností.

Předseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH ve své řeči vyjádřil zájem o zintenzivnění spolupráce obou institucí a zdůraznil, že Trenčiansky samosprávny kraj má velký zájem o realizaci inovačních nástrojů podporujících budování inovační infrastruktury, které vytyčila Regionální inovační strategie Trenčianskeho samosprávneho kraja, jejíž spoluautory byla TnUAD a Rozvojová agentúra TSK, n.o.

Program konference pokračoval představením jednotlivých partnerů projektu, kterými byly Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Vedecko-technologický park v Žilině, Technologické inovační centrum ve Zlíně, Regionální podpůrný zdroj ve Zlíně a Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Následně Ing. Tomáš Hanulík prezentoval projektovou ideu přípravy technologického centra TnUAD s propojením na jednotlivé priority regionální inovační strategie. Mgr. Peter Nižňanský, ředitel Rozvojovej agentúry TSK, v souvislosti s prezentovaným záměrem TnUAD vyjádřil skutečnost, že Rozvojová agentúra TSK, n.o. dlouhodobě ve spolupráci s mezinárodními partnery a regionálními institucemi implementuje množství aktivit zaměřených na regionální inovační rozvoj a už i přípravu realizačních projektů na inovační nástroje, jakými jsou také technologické centra. S ohledem na obsah prezentace technologického centra vyjádřil podporu předloženému záměru a vyzval představitele TnUAD k užší spolupráci na přípravě centra jako i jiných společných projektů.

V rámci dalšího programu prezentovali představitelé partnerů projektu jejich klíčové výstupy. Vedecko-technický park v Žilině se soustředil na prezentaci akcí a nástrojů pro studenty, doktorandy a začínající podnikatele v Žilinském kraji. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska informovala o dobré praxi a dopadech kooperačních setkání pro podnikatele. Regionální podpůrný zdroj se soustředil na svoje zkušenosti v oblasti schémat financování inovačních záměrů pro firmy a prezentoval příklady dobré praxe u konkrétních firem, které uvedené služby využily. Rozvojová agentúra TSK představila v rámci projektu realizované schéma inovačních voucherů pro podporu spolupráce akademického a podnikatelského sektoru.

Jak Ing. Branislav Anwarzai informoval, inovační vouchery patří mezi velmi efektivní formy financování inovačních záměrů firem, které parciálně realizuje univerzita, čímž dochází k obojstranné a udržitelné spolupráci.  V projekte VIP připravila Rozvojová agentúra TSK přeshraniční vzdělávací program pro oblast inovací a  organizovala kooperační setkání „Zimná škola inovací" zaměřené na propojení aplikovaného vývoje a výzkumu studentů a doktorandů s podnikatelským sektorem a jejich potřebami.

Na závěr jednotliví účastníci konference konstatovali, že po dopadech hospodářské krize je nevyhnutelné vyvíjet úsilí a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem na posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

 

Pozvánka na Závěrečnou konferenci a kooperační burzu projektu V.I.P.

Trenčín, 23.01.2013

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o. jako hlavní přeshraniční partner projektu „V.I.P. - Vzdělávání, Inovace, Partnerství" organizuje dne 29. ledna 2013 závěrečnou konferenci a technologickou a kooperační burzu projektu VIP.

 

více zde »

 

Konference se uskuteční pod záštitou předsedy Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Místem konání obou akcí je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 01 Trencín (zasedačka rektora, budova A, 1. poschodí), přičemž začátek kooperační burzy je naplánován na 9:00 hodin a následně od 11:00 hodin  je na programu slavnostní zahájení závěrečné konference.

Program konference s pozvánkou zde ...

 

Kooperační burza na téma "nová média" přilákala na Vsetín řadu odborníků

Vsetín, 21.01.2013

Jako součást doprovodného programu již tradiční akce Barcamp proběhla dne 19. ledna 2013 v prostorách Podnikatelském inkubátoru ve Vsetíně také kooperační a technologická burza. Jednalo se jednu ze závěrečných aktivit projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ.

 

více zde »

 

Akce si kladla za cíl seznámit její účastníky s novými trendy a aktuálním dění v internetových aplikacích, technologiích, webdesignu, on-line marketingu či reklamě. Tato problematika tzv. „nových médií" je díky svému inovačnímu potenciálu dlouhodobě v zájmu jak odborné, tak laické veřejnosti.

To se potvrdilo i dne 19. ledna, kdy prostory připravené v rámci organizace kooperační burzy v určitý moment doslova praskaly ve švech. Díky akci Barcamp Vsetín 2013 se podařilo na Vsetín přilákat opět velké množství programátorů, kodérů, grafiků, IT administrátory, vývojáře, lidi zabývající se marketingem a vůbec všechny, kdo se zajímají o nejnovější trendy v oblasti internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života. Kooperační burzy se účastnilo více jak 30 odborníků a zástupců firem a organizací.

V rámci prezentační části programu byly připraveny čtyři odborné příspěvky. Na úvod přiblížil Michal Janík na praktických příkladech časté chyby e-shopů. Ukázal, jak se dají tyto chyby odhalit pomocí auditů XML pro vyhledávače zboží a zároveň, že dopad takových chyb není jen na inzerci na portálech jako je Heureka či Zboží.cz, ale týká se také SEO. Druhá přednáška Petra Kozlíka byla zaměřena na téma prezentace, tedy co ano a co ne. Jak se nám ty prezentace líbí a jak k nim přistupuji já? Přednáška byla vedena interaktivní formou - hledání odpovědí na jednotlivé otázky, společná diskuse na téma „návrh, řeč i způsoby, jak prezentovat". Následující příspěvek Libora Marka z občanského sdružení Um sem um tam představil jejich internetový projekt, kde se nabídka a poptávka po profesionální dobrovolnické práci potkává. Neziskovky mohou zadat krátkodobé projekty a profesionálové zase vyhledat projekt, kterému chtějí pomoci. Závěr této části programu pak patřil Filipu Dřímalkovi a tématu Podnikání v 21. století v 2.0. Přednáška se nezaměřovala na jedno konkrétní téma, ale představuje trendy v moderním podnikání, tipy na práci se zákazníky a spoustu nástrojů, které umožňují podnikat maximálně efektivně.

V průběhu celého odpoledního programu byl k dispozici vyhrazený prostor pro případná jednání a individuální rozhovory zástupců firem, institucí nebo jednotlivců. Aktivní návštěvníci si partnery pro jednání mohli vybírat z tzv. katalogu profilů, který obsahoval stručné představení a nabídku produktů, služeb a spolupráce registrovaných účastníků kooperační burzy. Uskutečnilo se několik bilaterálních schůzek, při nichž bylo možno navázat první kontakty a zahájit kroky k budoucí technologické či obchodní spolupráci. Někteří jedinci také využili přítomnosti odborných přednášejících a příležitost k diskuzi a výměně názorů.

Kooperační burza byla všemi účastníky přijata velmi kladně. Oceňovali zejména příležitost navázání nových zajímavých kontaktů, kvalitní zajištění akce, možnost opakovaného setkávání s partnery. Příprava, průběh i výsledky akce potvrdily oprávněnost její existence, protože poskytla skvělé podmínky pro jednání firem a možnost jejich prezentace.

 

Pozvánka na Technologickou a kooperační burzu zaměřenou na "nová média"

Vsetín, 07.01.2013

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska ve spolupráci s partnery organizuje dne 19. ledna 2013 technologickou a kooperační burzu, jejímž hlavním tématem budou „nová média". Akce bude probíhat od 14 hodin v prostorách druhého patra Podnikatelského inkubátor na Horním náměstí 3 ve Vsetíně.

 

více zde »

 

Kooperační burza bude zaměřena na aktuální dění v internetových aplikacích, webdesignu, nových technologiích, médiích, marketingu či reklamě. Kromě toho, že budou mít účastníci jedinečnou příležitost seznámit se s novými trendy ve výše uvedených oblastech, mohou v průběhu akce také navazovat nové obchodní kontakty, rozšířit své portfolio dodavatelů či zákazníků a najít partnery pro případný vývoj a inovace produktů, služeb nebo jinou formu spolupráce.

V rámci úvodní prezentační části programu se mohou účastníci těšit na minimálně čtyři odborné příspěvky na vybraná témata, na které bude navazovat případná diskuze a výměna know-how, zkušeností a názorů v souvislosti s řešenou problematikou. V průběhu celého odpoledního programu pak bude k dispozici vyhrazený prostor pro případná jednání mezi účastníky akce, individuální rozhovory zástupců zúčastněných firem, institucí nebo jednotlivců.

pozvanka_a_program.pdf

Součástí organizace akce je také zpracování tzv. Katalogu profilů, který bude obsahovat stručné představení a nabídku produktů, služeb a spolupráce registrovaných účastníků kooperační burzy. Tento katalog bude k dispozici všem návštěvníků, kterým tak může napomoci nalézt adekvátního partnera pro své podnikatelské či jiné rozvojové záměry.

formular_registrace.doc

Pozvánka včetně podrobného programu akce, registrační formulář a katalog profilů účastníků je k dispozici na webových stránkách organizátora akce www.aerv.cz. Pokud vás tato akce zajímá a chcete se jí účastnit, neváhejte a zašlete vyplněný registrační formulář se specifikací vaší nabídky a poptávky po spolupráci na níže uvedený kontakt, na kterém vám budou poskytnuty také bližší informace o celé akci. Účast na této akci je zdarma.

 

Pro další informace kontaktujte:

Ing. Filip Holzmüller

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

e-mail: filip.holzmuller@aerv.cz

tel.:  +420 724 146 517

 

Rozjezd podnikání – jak na to?

Vsetín, 15.12.2012

Právě toto téma bylo hlavní náplní semináře pro středoškolské studenty, který připravila Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska v závěru letošního roku. Akce se uskutečnila 13. prosince 2012 v prostorách Podnikatelského inkubátoru Vsetín.

 

více zde »

 

Na základě dlouhodobé spolupráce s SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně, byl pro studenty této střední školy připraven seminář zaměřený na nejrůznější témata související s „prvními podnikatelskými krůčky". Studenti se tak dozvěděli řadu užitečných informací, které jim mohou napomoci v začátcích jejich případné podnikatelské kariéry.

Kromě obecného úvodu do světa podnikání a představení aktivit podnikatelského inkubátoru bylo stěžejním bodem semináře a také následné diskuze především téma rozjezd a financování podnikatelských záměrů. Prezentace byla zaměřena na to, jak je důležité mít v počáteční fázi dobře naplánovány veškeré své kroky a detailně připravený tzv. business plán. Postupně byly studentům představeny různé možnosti financování ve startovací nebo i následné rozvojové fázi podnikání.

V rámci závěrečné části semináře pak měli studenti příležitost prokázat svůj všeobecný přehled, kdy jim byly formou kvízových otázek přiblíženy příběhy několika slavných podnikatelů. Pro ty, kteří byli v tomto kvízu úspěšní a dokázali poznat slavné zahraniční ale i české osobnosti ze světa podnikání, byla připravena zajímavá odměna v podobě propagačních předmětů.

 

Podnikatelé diskutovali se starostkou

Vsetín, 11.12.2012

Vysoká koncentrace podnikatelů a zástupců vsetínských firem byla v pondělí 10. prosince na vsetínské radnici. Uskutečnilo se zde totiž další setkání starostky Ivety Táborské s představiteli podnikatelské sféry. V pořadí druhé setkání v roce 2012 bylo tentokrát zaměřeno na téma územní plán města Vsetína a jeho připravovaná aktualizace.

 

více zde »

 

Setkání s podnikateli organizuje Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska (AERV) v rámci svého projektu nazvaného Vzdělávání, inovace, partnerství.

„Smyslem těchto pravidelných setkání se zástupci místních firem, která jsou připravována zhruba v půlročním intervalu, je zejména zapojit je do dění ve městě, představit jim aktuální záměry města a také diskutovat možnosti dalšího rozvoje popřípadě dílčí potřeby a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti potýkají," uvedl Filip Holzmuller z AERV. Jednou z oblastí, která jistě podnikatele působící v našem městě zajímá je i územní plán.

 „Naše setkání jsou tematicky zaměřena na strategické cíle města. Připravovaná aktualizace územního plánu je oblast, která se Vsetína úzce dotýká. Je to nejdůležitější dokument města, jež ovlivňuje politiku územního rozvoje. Proto jsme se s podnikateli věnovali i tomuto tématu a představili jsme jim veškeré kroky spojené s tvorbou nového územního plánu," vysvětlila starostka města Iveta Táborská a dodala: „Právě nyní poběží lhůta, ve které mohou vznášet své podněty a připomínky, aby potencionální rozvojové záměry firem byly v souladu s návrhy využití ploch v daných částech města."

Územní plán však nebyl jedinou oblastí, o které se diskutovalo. Zástupci přibližně dvaceti firem, mezi nimiž byli například i ředitelé význačných zaměstnavatelů v našem městě - firem Austin Detonator či Indet Safety Systems, se zabývali také tématy dopravy ve městě a okolí či vybraných plánovaných investic města.

Podobná setkání by se měla konat i v průběhu příštího roku. Zájmem představitelů města je totiž i nadále udržovat pravidelný kontakt se zástupci podnikatelského sektoru a diskutovat s nimi nejrůznější témata týkající se života ve městě.

 

Začni podnikat, změň svou budoucnost!

Zlín, 28.11.2012

Regionální podpůrný zdroj pořádá dne 4. prosince 2012 závěrečný workshop ze série "Začni podnikat, změň svou budoucnost". Tentokrát se mohou studenti těšit na zajímavé prezentace a besedu na téma "Finance - rozjezd pro vaše podnikání".

 

více zde »

 

Zhruba dvouhodinová akce začne ve 14 hodin v sále školicího a prezentačního centra, který se nachází v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín, 23. budova areálu Svit.

O možnostech financování vašich projektů promluví zástupci bankovní, veřejné i privátní sféry. V průběhu tohoto workshopu tedy budou mít studenti jedinečnou možnost seznámit se jak s běžnou nabídkou a úvěrovými možnostmi klasických komerčních bank, tak také s produkty a připravovanými záměry Českomoravské záruční a rozvojové banky.

V rámci programu akce pak bude představen také specifický regionální finanční nástroj, který z veřejných zdrojů Zlínského kraje zabezpečuje společnost Regionální podpůrný zdroj. Závěr workshopu bude patřit prezentaci financování rozvoje podnikatelských aktivit formou privátního financování tzv. Business Angeles, kdy budou nastíněny různé strategie související se vstupem do začínající firmy a představy o další formě vzájemné spolupráce.

Věříme, že forma i obsah workshopu zaujmou všechny, kteří přemýšlí o realizaci svých projektů. Akce je pořádána v rámci projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

Plakát workshopu zde ...

 

Druhý ročník Gumference za námi

Zlín, 15.11.2012

Druhý ročník Gumference se uskutečnil 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Akce se zúčastnilo více než 160 odborníků z gumárenského průmyslu, univerzit a výzkumných a vývojových subjektů.

 

více zde »

 

„Obdobně jako v minulém roce bylo snahou ukázat příklady konkrétní spolupráce podniků a vysokých škol a vzájemně se tak inspirovat, byly představeny společné projekty Barum Continental spol. s r.o. a UTB ve Zlíně, spolupráce společnosti Mitas, a.s. s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, velmi zajímavé byly také příspěvky kolegů z púchovských podniků Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o.", uvedla Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o., které akci pořádalo. „Výměna zkušeností, spolupráce s vysokými školami a zlepšování kvality života - to byla témata včerejší zlínské Gumference", uvedl Josef Křemeček, ředitel výrobních závodů Mitas v Otrokovicích a ve Zlíně. Dalším tématem byl vliv gumárenského průmyslu na životní prostředí, diskutovala se např. recyklace a další využití pneumatik nebo problematika eliminace pachů. „Ochrana životního prostředí je pro nás klíčová, vždyť jsme tu doma," dodal Josef Křemeček.

Další část Gumference byla zaměřena na možnosti financování spolupráce podniků a vysokých škol. Na konkrétním projektu společnosti FORM, s.r.o. a UTB ve Zlíně byly představeny Inovační vouchery Zlínského kraje, informace o připravovaném druhém ročníku doplnil David Mareček z Odboru strategického rozvoje Zlínského kraje. Další aktivitou, kterou Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centem s.r.o. podporuje rozvoj spolupráce mezi podniky navzájem je Inovační platforma Zlínského kraje. „Tato platforma je založena na principu otevřených inovací, kdy znalosti přicházejí z vnějšího prostředí a urychlují tak inovace ve firmě. Firmy by měly být otevřené k tomu, aby znalosti vyvinuté interně daly k dispozici ostatním, kteří jsou schopni je používat nebo dále je rozvíjet. Na začátku příštího roku bude moci firma zadat svou inovační výzvu prostřednictvím webového portálu www.otevreneinovace.cz, na kterou může kdokoliv zareagovat a nabídnout své řešení s cílem získat zajímavou finanční odměnu. Tu firma vyplatí nejlepšímu řešiteli, " uvedla Lenka Kostelníková, vedoucí oddělení spolupráce s průmyslovou praxí Technologického inovačního centra s.r.o.

Cílem Gumference je také vytvářet prostor pro vzájemné setkávání, výměnu zkušeností, názorů, kontaktů. Součástí Gumference byla vedle neformální diskuze také kooperační burza, v rámci které si mohli účastníci prohlédnout prezentovaná řešení „naživo". „Jedním z témat bylo využití autonomního logistického tahače ve výrobě pneumatik a bylo velmi zajímavé vidět tuto technologii také na vlastní oči, " doplnil Petr Konečný z Technologického inovačního centra.

Konferenci organizovalo Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

Bližší informace o této akci poskytne:

Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin., www.gumference.cz

 

O workshop s Jančurou byl obrovský zájem

Zlín, 15.11.2012

Workshop pořádaný společností Regionální podpůrný zdroj s názvem „Budoucnost podnikání v ČR", realizovaný v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství - V.I.P. v úterý 13.11.2012, se vydařil. Všemi očekávaný host, pan Radim Jančura, nás skutečně nezklamal.

 

více zde »

 

Nejenže se dostavil přesně, ale svým neformálním projevem zaujal všechny přítomné studenty i ostatní zúčastněné, kteří naplnili Wichterleho sál (UTB ve Zlíně, FaME) k prasknutí. Strávili jsme zajímavou a inspirativní dvouhodinu s jedním z nejúspěšnějších "selfmademanů" naší republiky, který se nezdráhal odpovídat na naše zvídavé otázky vyčerpávajícím způsobem. Spokojen byl také pan Jančura a přislíbil nejen znovuzavedení autobusové linky STUDENT AGENCY Brno-Zlín, ale také, že se do Zlína za studenty znovu rád podívá.

Workshop byl prvním ze série nazvané „Začni podnikat, změň svou budoucnost", na které RPZ participuje spolu se svým partnerem Technologickým inovačním centrem Zlín. Také následující wokshopy představí zajímavé hosty a hlavně poskytnou nejrůznější informace a zkušenosti z podnikatelské praxe. Cílem je podpořit studenty, kteří mají v úmyslu zapojit se do soutěže o Nejlepší podnikatelský záměr. Příští úterý, tj. 20.11.2012 od 14h se můžete těšit na téma "Jak budovat tým - Leadership".

Pro program celé série workshopů klikni zde...

 

Firmy se učily jak čelit novým výzvám

Vsetín, 08.11.2012

Počátkem měsíce listopad byla ukončena jedna ze stěžejních aktivit projekt „Vzdělávání, inovace, partnerství", jehož realizátorem je Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska (AERV). Jednalo se o tzv. Akademii inovací, vzdělávací program pro výkonné manažery společností.

 

více zde »

 

„Posláním programu byla příprava manažerů - lídrů čelit novým výzvám v zostřujícím se konkurenčním prostředí, kdy inovace se stávají novým zdrojem konkurenčních výhod a růstu. Program byl postavený na bázi kombinace nejlepších trendů a praktik z oblastí inovací a byl koncipovaný jako volný cyklus čtyř seminářů", uvedl Filip Holzmüller z pořádající AERV.

Závěrečná část tohoto vzdělávacího cyklu se uskutečnila 7.10.2012 ve Velkých Karlovicích a kromě zástupců firem z našeho regionu se jej účastnily v rámci přeshraniční spolupráce také subjekty ze Žilinského a Trenčínského kraje. Lektorem celého programu byl Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., v současnosti jedna z nejvýznamnějších postav na poli inovačního poradenství, který poskytl účastníkům neocenitelný náhled na to, jak se inovace dělá v praxi.

„Inovace jsou byznys, zajímavý a vzrušující byznys pro lidi, kteří rádi dělají věci jinak. Inovace tedy nejsou tématem pro techniky, vynálezce nebo profesory, ale především pro podnikatele a manažery," uvedl Ján Košturiak, ředitel společnosti IPA Slovakia. Mimo tento ryze praktický pohled získali účastníci také řadu teoretických znalostí o inovačních metodách, inovačním procesu či financování inovací.

Na závěr letošního roku připravuje AERV ve spolupráci s Městem Vsetín ještě jednu akci, kterou bude další „Setkání s podnikateli". Jedná se pravidelný cyklus setkání představitelů města se zástupci podnikatelské sféry. Toto setkání se uskuteční 10.12.2012 od 15 hodin. Bližší informace o programu akce a místu konání se dozvíte na www.aerv.cz.

 

Workshop na téma Budoucnost podnikání v ČR

Zlín, 06.11.2012

V rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství - V.I.P. pořádá Regionální podpůrný zdroj workshop na téma Budoucnost podnikání v ČR. Hlavním prezentátorem, milým hostem workshopu je úspěšný podnikatel, majitel společnosti STUDENT AGENCY pan Radim Jančura.

 

více zde »

 

Věříme, že jeho jméno je zárukou zajímavé prezentace a neméně zajímavé diskuze, která bude následovat po jeho vystoupení. Srdečně zveme nejen studenty UTB, ale i všechny ostatní zájemce do Wichterleho sálu na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, kde se dne 13.11.2012 od 12h workshop koná.

Plakát k workshopu zde ...

 

 

 

Gumference 2012 – Inspirace pro společnou budoucnost

Zlín, 02.10.2012

Rok se s rokem sešel a po minulém, premiérovém, ročníku Gumference, nás v listopadu čeká již druhý ročník této gumárenské konference. Akce se uskuteční 14. listopadu 2012 v prostorách Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a veškeré informace včetně programu a možnosti registrace jsou k dispozici na webu konference www.gumference.cz.

 

více zde »

 

Konference bude, obdobně jako v minulém roce, zaměřena prakticky a těšit se můžeme např. na inspiraci společnými projekty podniků, škol a výzkumných a vývojových institucí nebo na představení možností financování spolupráce podniků a vysokých škol. Prostor bude věnován také networkingu a navazování spolupráce a to jak během konference samotné, tak i po skončení akce, kdy bude účastníkům poskytnut prostor pro případná jednání.

A jak vnímají Gumferenci účastníci minulého ročníku? „Po úspěšném a pozitivně hodnoceném prvním ročníku Gumference, bychom chtěli z tohoto setkávání zástupců gumárenských firem a univerzit z východní Moravy a západního Slovenska udělat pravidelně se opakující tradici. Na neutrálním území zde mohou diskutovat a předávat své poznatky a zkušenosti odborníci z praxe s kolegy z akademické půdy a prezentovat a detailně probrat novinky v našem oboru", sdělil Ing. Libor Láznička, Ph.D., jednatel společnosti Barum Continental Otrokovice. „Gumference je novou regionální platformou pro setkávání lidí "postižených gumařinou", přičemž je jedno, zda jsou z podniků nebo univerzit, z Moravy nebo ze Slovenska. Kromě odborných přednášek a debat je z mého pohledu velmi důležitá možnost budovat síť osobních kontaktů, což v praktickém životě usnadní následnou komunikaci mezi dotčenými subjekty", hodnotí tuto iniciativu Ing. Anton Vatala - konateľ a riaditeľ závodu Continental Matador Rubber Púchov.

„Konferencia Gumference 2011 na mňa urobila veľmi dobrý dojem a to hneď z viacerých hľadísk. Celá konferencia sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére a na prvý pohľad sú „gumári" jedna veľká rodina. V takomto prostredí sa veľmi dobre nadväzujú nové kontakty a budujú osobné vzťahy. Príjemne ma prekvapila aj nadštandardná úroveň spolupráce medzi priemyselnými podnikmi, akademickou obcou ako aj predstaviteľmi kraja (špeciálne zástupcov Technologického inovačného centra). Takéto partnerstvo je zárukou ďalších kvalitných ročníkov konferencie ako aj rozvoja cezhraničného gumárenského regiónu. Už teraz sa teším na ročník 2012", doplnil Ing. Juraj Hromada, PhD. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, CEIT, a.s., Žilina.

Konferenci organizuje Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery v rámci projektu Vzdělávání, Inovace, Partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

Bližší informace

Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin., www.gumference.cz

 

Regionální firmy představily na konferenci své inovační aktivity

Zlín, 23.05.2012

Dne 22. května se na půdě Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně uskutečnila konference s názvem "Firemní inovace v praxi". Jednalo se o jednu z akcí v rámci projektu "Vzdělávání, inovace, partnerství" realizovaného s finančním přispěním Evropské unie.

 

více zde »

 

Celá řada aktivit v rámci výše uvedeného projektu si klade za cíl podpořit zvýšení inovačních schopností, konkurenceschopnosti a atraktivity zastoupených regionů. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je také přenos know-how a zkušeností s problematikou inovací mezi jednotlivými subjekty a podpora efektivního přenosu poznatků, výsledků výzkumu a vývoje a inovačních řešení do podnikatelské praxe.

Právě toto téma bylo náplní uskutečněné konference „Firemní inovace v praxi", neboť inovace hrají v ekonomice, jako klíčový nástroj úspěšného podnikání, ještě větší úlohu než dříve a patří mezi hlavní hnací mechanismy hospodářského a sociálního rozvoje. Zaváděné inovační procesy vyúsťují ve vyšší konkurenceschopnost podniků, následkem čehož se získávají nové trhy, zvyšuje zaměstnanost a prosperita podniků, což má pozitivní dopad na rozvoj regionálního hospodářství a prosperity. Široké využívání inovací tak již není pouze důležitou konkurenční výhodou, ale stává se nezbytným předpokladem pro samotnou existenci podnikatelského subjektu.

Během úvodního slova při zahájení konference pak hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák doplnil, že zároveň se jedná o proces učení se, zjišťování potřeb a podmínek pro podporu inovací, určení rolí jednotlivých sektorů v oblasti podpory inovačního podnikání a snahu o získání resp. posílení důvěry podnikatelského sektoru a navázání komunikace k oboustranně prospěšné spolupráci. Na tuto problematiku pak navázala Mgr. Daniela Sobieská z Technologického inovačního centra s.r.o. se svým příspěvkem „Regionální podpora inovačního podnikání a myšlení, představení projektů a aktivit"

Hlavní část programu však patřila tématu s názvem „Zlínský kraj jako region s inovačním potenciálem". V rámci tohoto bloku byly postupně prezentovány konkrétní inovační aktivity vybraných podnikatelských subjektů. Jednalo se o regionální firmy a jejich čerstvé úspěchy na poli zavádění inovací, kdy výsledky své práce postupně odhalily firmy Austin Detonator s.r.o., Česká zbrojovka a.s., ELKO EP, s.r.o., KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. a SPUR a.s.

Závěr konference se pak nesl ve slavnostním duchu, kdy došlo na vyhlášení výsledků soutěže „Inovační firma Zlínského kraje 2012", po němž následovala neformální část programu spojená s diskuzí. Konference, kterou navštívilo zhruba 70 osob, byla hodnocena velmi pozitivně a v rámci bohatého odpoledního programu si jistě přišli na své jak zástupci z řad odborné, tak i laické veřejnosti.

 

Konference Firemní inovace v praxi

Zlín, 05.05.2012

Dne 22. května 2012 se v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně uskuteční konference s názvem "Firemní inovace v praxi". Konference je pořádána v rámci projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SK - ČR 2007 - 2013.

 

více zde »

 

Konference se bude zabývat hlavními tématy přímo souvisejícími s cíli projektu, jehož základní snahou je podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí v přeshraničním regionu. Smyslem je oslovit subjekty soukromého i veřejného sektoru, poskytnout jim komplexní informace v oblasti podpory podnikání, zavádění inovací a transferu technologií.

Cílem akce je také představit Zlínský kraj jako region s inovačním potenciálem, prezentovat konkrétní inovační aktivity vybraných podnikatelských subjektů. Závěr konference pak bude patřit slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže „Inovační firma Zlínského kraje 2012"

Přijměte tedy naše pozvání na konferenci, jejíž začátek je naplánován na 18 hodinu v sále školicího a prezentačního centra, který se nachází v budově Podnikatelského inovačního centra, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova areálu Svit).

pozvanka_konference.pdf

Časový průběh akce včetně detailní programové náplně naleznete v přiložené pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě prostor svou účast prosím potvrďte nejpozději do 17. května 2012 na telefonu +420 573 776 253, +420 734 443 879 anebo emailem na adrese vanek@ticzlin.cz.

 

Snídaně s podnikateli

Vsetín, 19.04.2012

Dovolujeme si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na setkání starostky města Vsetína Bc. Ivety Táborské se zástupci podnikatelské sféry, které pro Vás připravilo město Vsetín ve spolupráci s naší společností.

 

více zde »

 

Programová náplň tohoto setkání bude zaměřena na možnosti kooperace soukromého, veřejného a neziskového sektoru, participace firem na rozvojových projektech, firemní sponzoring apod.

Tato akce se uskuteční dne 10. 5. 2012 od 9:00 hodin v Podnikatelském inkubátoru na Horním náměstí 3 ve Vsetíně, v jednací místnosti ve druhém patře.

Podrobnější informace o setkání naleznete v přiložené pozvánce:

pozvanka_snidane.pdf 

Prosíme o případné potvrzení Vaší účasti na níže uvedeném kontaktu

 

Kontakt:

Mgr. Aleš Černotík

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

e-mail: ales.cernotik@aerv.cz, tel.: +420 724 146 519

Tato akce je pořádána v rámci projektu V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

 

 

 

Vsetínský Barcamp přilákal více jak dvě stovky účastníků

Vsetín, 06.02.2012

Na tři desítky přednášek na téma využívání internetu a více jak dvě stovky účastníků. Tak ve zkratce vypadal další ročník Barcampu, který se uskutečnil o tomto víkendu na vsetínských Maštaliskách. Kromě trendů ve web designu, aplikacích a podnikání na síti se tu mluvilo také o tom, jak může internet pomáhat při potírání korupce.

 

více zde »

 

Potřetí se konal na vsetínských Maštaliskách Barcamp. Stává se již tradicí, že zájem převyšuje nabízené kapacity, jak nás o tom informoval organizátor akce Michal Berg: "V tuto chvíli se to blíží těm dvěma stovkám přihlášených lidí. Zájem jsme měli mnohem větší, asi padesát lidí jsme museli odmítnout. Je to asi díky tomu, že lidé byli na minulých ročnících spokojeni a zároveň o tom pověděli ostatním na sociálních sítích apod. Ten věhlas se nějakým způsobem šíří. Proto je o to asi takový zájem."

Na videoreportáž z akce se můžete podívat na níže uvedeném odkazu ...

http://www.youtube.com/watch?v=MCJhJ2DF4iU&list=UUOUYxh_8SN2LLWwQ9hsQriQ&index=9&feature=plcp

Dohromady zde proběhlo 27 přednášek, které byly zaměřeny na nové trendy v internetových aplikacích, reklamě, web designu nebo v podnikání na internetu. Zazněla zde ale i problematika korupce a jak na ni za pomoci internetu. Více informací nám k tomu podal přednášející Svatopluk Bartík: "Je to nástroj transparentnosti. Tzn., když je rozdíl mezi tím, že se někde hlasuje za zavřenými dveřmi a nikdo ani nezná program a nemůže tam přijít, rozdíl mezi tím, když příprava materiálů je od počátku transparentně zveřejňována on line na webu. Ví se dopředu, o čem se bude hlasovat. Každý může přijít, podle zákona o obcích například na úrovni měst, k tomu říct svoje."

V minulosti Barcamp dopomohl například i k vytvoření jednoho zajímavého projektu na boj proti hazardu. "Před rokem tady, tuším, vznikl projekt Mapy hazardu, který významně pomohl poukázat na problém s hazardní mafií v České republice, která je prorostlá od nejmenší vesničky, kde ty mašiny jsou, až po ministra Kalouska," doplnil Bartík.

Hodně se také mluvilo o kontroverzní smlouvě ACTA. "Tam by mohlo dojít poměrně k závažnému problému v té podobě, jaké byla ta dohoda podepsaná, protože některé formulace v ní jsou velmi vágní, a myslím si, že v tuto chvíli si nikdo nedovede představit, kam by to mohlo vést. Některé ty formulace nejsou vůbec jasné. Nejsou jasné, co se týče toho, co by si běžný člověk mohl dovolit. Nejsou jasné z toho hlediska, kdy by mohl nějaký orgán vstoupit do toho, aby začal sledovat, co ti lidé na tom internetu dělají," osvětlil přednášející David Šmehlík.

Ze všech přednášek byly i letos pořizovány videozáznamy, které budou pro zájemce k dispozici na adrese vsetin2012.barcamp.cz.

Autor: TV Beskyd

 

Nekonference Barcamp nejen o internetu se chystá ve Vsetíně

Vsetín, 26.01.2012

Další ročník Barcampu se už na příští víkend chystá ve Vsetíně. Hostit bude na dvě stovky lidí, kteří se zabývají aktivitami spojenými s internetem. Nekonference, jak ji organizátoři též nazývají, bude i tentokrát věnována například novým technologiím, reklamě, webdesignu a podnikání na internetu.

 

více zde »

 

Barcamp je konference, kterou pro fanoušky i profesionály působící na internetu chystají pořadatelé i v letošním roce. Ve Vsetíně v těchto dnech finišuje příprava už jeho třetího ročníku. Další informace nám k tomu podal jeden z pořadatelů Barcampu Michal Berg: "Jedná se o konferenci, která se od těch klasických konferencí liší v tom, že je zdarma pro své účastníky. A zároveň ti přednášející se mohou přihlásit dobrovolně a sami, bez nároku na honorář. A jde o to, aby se podělili o svoje zkušenosti a znalosti s ostatními účastníky."

Více o této akci se dozvíte ve videoreportáži na níže uvedeném odkazu ...

http://www.youtube.com/watch?v=siI2YIlnsKo&list=UUOUYxh_8SN2LLWwQ9hsQriQ&index=23&feature=plcp

Už v tuto chvíli je kapacita konference, která bude probíhat na vsetínských Maštaliskách, vyčerpána. "Zájem o to je velký. Když jsme spustili registrace, tak všech 200 míst pro účastníky se zaplnilo během 2 hodin. Takže si myslím, že jsme si vybudovali i dobré jméno, v tomto směru. Na programu je 27 přednášek z témat marketingu, internetu, technologií a podobně. A můžeme se těšit i na zajímavá jména. Účast přislíbil například publicista Miloš Čermák," doplnil Michal Berg.

Už teď je na programu více jak třicítka zajímavých prezentací na různá témata, jako je například vydávání eknih, webdesign či budoucnosti elektronických učebnic. Mluvit se ale bude také o příčinách korupce a jak na ni. "Stejně jako v předchozích letech, se pořizují videozáznamy ze všech přednášek, které budou dostupné bezprostředně po skončení konference, v tom dalším týdnu. A ze samotného Barcampu bude probíhat, letos premiérově, textový online přenos," dodal Aleš Koňařík, pořadatel Barcampu.

Barcamp ve Vsetíně začíná příští sobotu 4. února od desáté hodiny dopoledne.

Autor: TV Beskyd

Další informace naleznete také na http://vsetin2012.barcamp.cz/

 

 

Vsetínští středoškoláci nahlédli do světa podnikání

Vsetín, 16.12.2011

V průběhu letošního podzimu proběhla v Podnikatelském inkubátoru na Maštaliskách série seminářů na téma "jak začít podnikat", "kde najít dobrý nápad" a "jak rozjet své podnikání". Semináře pro studenty připravila ve spolupráci s partnery Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska a nabídku zúčastnit se těchto akcí využili zejména pedagogové a studenti ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín.

 

více zde »

 

Cílem workshopů bylo seznámit studenty s možnostmi podpory podnikání a zavádění inovací, přiblížit jim různé varianty financování podnikání, nástroje podpory pro začínající podnikatele, ale také příklady úspěšných firem.

Kromě výše uvedených témat se studenti detailně seznámili s problematikou související se zpracováním podnikatelského záměru, tzn. k čemu je takový podnikatelský plán dobrý, co nám prozradí a také jak jej prezentovat.

Studenti, které zaujalo prostředí podnikání, si mohou své dovednosti vyzkoušet v soutěži „Nejlepší podnikatelský záměr", jejíž 5.ročník právě probíhá. Hlavním cílem soutěže, v rámci které mohou studenti uplatnit také informace získané během seminářů, je právě rozvoj kreativity, podnikatelského ducha, zvýšení zájmu o podnikání a nalezení a podpora studentských nápadů zajímavých svým inovačním potenciálem.

Vzhledem ke všeobecné spokojenosti s průběhem a zejména obsahem seminářů se již nyní pro studenty připravuje další akce. Snahou je k účasti přizvat také zástupce vybraných firem, kteří se budou chtít podělit o své zkušenosti z podnikatelské praxe. Studenti tak budou mít možnost diskutovat s úspěšnými podnikateli a poslechnout si jejich příběhy a příklady dobré i špatné praxe

 

Pozvánka na workshop Finance pro váš Business

Zlín, 15.11.2011

V rámci realizace projektu Vzdělávání, inovace, partnerství je pro Vás připravena další zajímavá akce. Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o. pořádá workshop s názvem „Finance pro váš Business". 

 

více zde »

 

Tato akce se uskuteční dne 29. 11. 2011 od 14 hodin v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně (23. budova areálu Svit, 4. podlaží).

Více informací v PDF zde.

Workshop Finance pro váš Business je pořádán v rámci projektu V.I.P. - Vzdělávání, inovace, partnerství, který je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

 

Ve Zlíně jednali gumárenští odborníci

Zlín, 14.11.2011

Dvoudenní setkání specialistů z oboru gumárenství nazvané "Gumference" zahájil v úterý 8.11. ve Zlíně hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

 

více zde »

 

„Gumárenský a plastikářský průmysl byl celá desetiletí hybnou silou ekonomiky tohoto regionu, výroba byla provázána s výzkumnými a vývojovými pracovišti. Je v zájmu Zlínského kraje tento potenciál nejen udržet, ale také rozvíjet. Tato konference by tomu měla přispět," řekl hejtman.

Setkání asi stovky odborníků má formu konference i strategického workshopu. První den se konala veřejná konference zaměřená na historii gumárenského průmyslu v regionu i budoucnost a strategické trendy v tomto odvětví. Pozornost byla věnována také spolupráci podniků a vysokých škol. Druhý den pokračovalo jednání formou uzavřeného workshopu generálních ředitelů velkých firem a dalších odborníků z výzkumu, který by měl iniciovat rozvoj příhraniční spolupráce.

Akci pořádalo Technologické inovační centrum ve Zlíně v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Během konference probíhala ve společných prostorách Podnikatelského inovačního centra prezentace profilů vybraných fakult včetně možností spolupráce a příkladů společných projektů vysokých škol a podniků

 

Ve Zlíně se uskuteční gumárenská konference

Zlín, 05.10.2011

„Budoucnost gumárenství v regionu stavíme na tradici a efektivní spolupráci všech zainteresovaných podniků, institucí a škol", to je hlavním tématem připravované gumárenské konference, která se uskuteční 8. listopadu 2011 v Podnikatelském inovačním centru Zlín pod originálním názvem Gumference 2011.

 

více zde »

 

„Cílem akce je rozvíjet přeshraniční spolupráci v tomto oboru a to především mezi podnikatelským a akademickým sektorem a výzkumnými a vývojovými institucemi", upřesnila Mgr. Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o., které konferenci pořádá.

V dopolední části budou přednášky zaměřeny zejména na historii gumárenského průmyslu v regionu, strategické trendy a budoucnost tohoto oboru, přednášet budou např. PhDr. Ivan Fišera, Ing. Libor Láznička, Ph.D., JUDr. Jaroslav Čechura, prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc. a další uznávaní odborníci v tomto oboru. Odpoledne budou prezentovány příklady konkrétních projektů spolupráce mezi gumárenskými podniky a univerzitami. Můžeme se těšit na společné projekty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s Barum Continental, spol. s r. o. nebo s Continental AG, prezentovány budou projekty spolupráce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se společností MITAS a.s. a Žilinské univerzity s Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires s.r.o. Zastoupení bude mít i Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně s příklady spolupráce s průmyslovými partnery.

Program konference ke stažení zde.

„S ohledem na cíl konference připravujeme také zajímavý doprovodný program, ve společných prostorách Podnikatelského inovačního centra Zlín budou umístěny postery a profily univerzit, resp. vybraných fakult, příklady společných projektů, nabídky možností spolupráce apod.", doplnil Ing. Petr Konečný, manažer projektu.

Pro bližší informace kontaktujte: Ing. Petr Konečný, +420 739 570 790, konecny@ticzlin.cz, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín.

Technologické inovační centrum s.r.o. je společnost založená Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem, hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.

Konference je realizována v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, který je financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Projekt je kofinancován Zlínským krajem.

 

 

Setkání starostky Ivety Táborské se Vsetínskými podnikateli

Vsetín, 24.06.2011

Ve středu 23. 6. 2011 se v sídle Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska uskutečnilo premiérové setkání starostky města se zástupci podnikatelské sféry ve Vsetíně. Setkání se zúčastnili vedoucí představitelé 16 vsetínských firem.

 

více zde »

 

V první fázi jednání byli podnikatelé seznámeni s aktivitami Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska a možnostech spolupráce s touto organizací. Ředitel agentury informoval o možnostech přípravy projektových žádostí pro rozvoj firem, využití kancelářských či konferenčních prostor v budově Maštalisek a také o možnosti účastnit se technologických burz či školení inovačních praktiků, která budou, v rámci projektu Vzdělávání, inovace, partnerství, v příštím roce připravena.

V další fázi seznámila paní starostka účastníky s plánovanými investicemi v období 2011 - 2012, plánovanou restrukturalizací MěÚ a aktuální situací s parkováním ve městě. Představila strategický plán města do roku 2020 z něhož komentovala důležité cíle v jednotlivých oblastech. Paní starostka konstatovala, že chce zlepšit komunikaci se zástupci podnikatelské sféry a dále se snažit o vytvoření co nejlepších podmínek pro investory. Paní starostka informovala též o prioritách v bytové výstavbě, možností využití PPP projektů a aktuálním výhledu v řešení dopravní situace mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím.

Setkání pokračovalo diskusí v níž paní starostka nejen odpovídala na otázky, ale také sbírala podněty, co by mohlo na Vsetíně fungovat lépe. Z diskuse bylo vidět, že podnikatelé mají o dění ve městě zájem a jsou připraveni se angažovat ve zlepšování životních podmínek. Zazněly náměty odvážné - např. na zásadní změnu celého architektonického vzhledu města - i praktické - vytvoření městské tržnice či zatraktivnění Vsetínských novin změnou barevnosti a rozsahu ...

V závěru se všichni zúčastnění shodli, že mají zájem v těchto společných setkáních pokračovat. Místo setkávání - Maštaliska - zůstane stejné, o termínu a nosném tématu jednání budou podnikatelé s předstihem informováni.

 

 

Trendy na internetu, zajímavé aplikace a nová média. I o tom se mluvilo na vsetínském Barcampu

Vsetín, 21.02.2011

Na dvě stovky účastníků přilákala do Vsetína akce s názvem Barcamp, která se uskutečnila o uplynulém víkendu v prostorách Podnikatelského inkubátoru na Maštaliskách. Akce byla určena všem, které zajímají internetové aplikace, nová média a rozvoj podnikání.

 

více zde »

 

Smyslem tohoto setkání bylo šířit nové myšlenky a informace, sdílet zkušenosti mezi účastníky a inspirovat k dalším inovačním aktivitám.

Více o této akci se dozvíte ve videoreportáži na níže uvedeném odkazu ...

http://dviproduction.cz/info/index.php?option=com_content&view=article&id=2870:trendy-na-internetu-zajimave-aplikace-a-nova-media-i-o-tom-se-mluvilo-o-vikendu-na-vsetinskem-barcampu&catid=66:reportae-vsetin-radnicepolitika&Itemid=117

 

 

 

Barcamp se vrací na Vsetín

Vsetín, 14.02.2011

V sobotu 19. února se uskuteční již druhý vsetínský Barcamp. Po loňském prvním ročníku, který se někteří nebáli nazvat „epochálním", se můžeme opět těšit na řadu zajímavostí a dozvědět se něco o nejnovějších trendech v oblastí internetových technologií a služeb a jejich pronikání do všech oblastí běžného života.

 

více zde »

 

Akce bude probíhat v prostorách Podnikatelského inkubátoru Maštaliska na Horním náměstí ve Vsetíně. Přesný časový plán Barcampu a jeho doprovodného programu, který začíná v sobotu od 10:00 hodin, bude možné najít vč. dalších užitečných informací na webu vsetin2011.barcamp.cz několik dní před začátkem akce.

Smyslem akce je šířit nové myšlenky a informace, sdílet zkušenosti mezi účastníky a podněcovat k dalším inovačním aktivitám. Barcamp je také důležitým místem pro networking - nezávislí profesionálové, freelanceři, lidé z firem, studenti nebo lidé z neziskových organizací se na něm mohou potkávat, tvořit partnerství nebo získávat nové kontakty.

Důležitým prvkem je pak maximální flexibilita programu, který je možné přizpůsobit podle zájmu a aktivity účastníků. Snahou je namixovat jak technologický, tak podnikatelský nebo marketingový pohled na internet a věci s tím související. Každý zde může najít něco, co jej inspiruje - protože pro každého může být každá z přednášek poznáním něčeho nového. A hlavně, do Barcampu investujete jen svůj čas, protože účast na Barcampu je pro všechny zdarma.

Vzhledem k značnému zájmu o akci se předpokládá, že na barcamp dorazí okolo 200 účastníků. Po zkušenostech z loňského ročníků se dá očekávat, že diskuze budou probíhat do pozdních odpoledních hodin. Po celodenním náročném programu je proto pro účastníky Barcampu přichystána afterparty. V neformální atmosféře a ve vyhrazeném prostoru pouze pro účastníky Barcampu bude možné pokračovat v započatých debatách z oficiální části programu.

Potřebujete něco víc? Napište na vsetin@barcamp.cz. Barcamp Vsetín 2011 pořádají Michal Berg, Tomáš Novosad, Olga Biernátová, Vojta Pohůnek a Aleš Koňařík.

 

 

Přeshraniční spolupráce pokračuje prostřednictvím projektu V.I.P.

Vsetín, 01.02.2011

Počátkem února zahájila Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. ve spolupráci s partnery další přeshraniční projekt. Jeho název je V.I.P. - VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ, přičemž je realizován s finančním přispěním Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

 

více zde »

 

Tento projekt představuje pokračování úspěšné spolupráce s našimi zahraničními partnery, která byla v minulých dvou letech naplňována realizací projektu „Trenčiansko-Zlínská inovační platforma". Hlavní cílem projektu V.I.P. je prostřednictvím společných aktivit podpořit inovační potenciál v přeshraničním regionu, posílit vazby mezi existujícími institucemi a organizacemi za účelem vytvoření stabilních kooperačních sítí a přispívat k utváření rozvojového rámce, jehož základní snahou bude podpora rozvoje podnikatelského a inovačního prostředí. Společným zájmem partnerů je vyvíjet a uskutečňovat činnosti pro podporu inovačního myšlení, firemního vývoje a výzkumu, transferu technologií a know-how, s výhledem posilování konkurenceschopnosti, prosperity a zabezpečení udržitelného rozvoje regionů.

Záměrem projektu je prostřednictvím navrhovaných aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším cílem je podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavádění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích.

Dle svého zaměření jsou jednotlivé aktivity rozčleněny do čtyř pracovních balíčků:
Vytvoření sítě spolupráce, projektové řízení a monitoring
Výchova k proinovačnímu myšlení
Spolupráce při rozvoji inovačního prostředí v přeshraničním regionu
Nástroje podpory a financování inovativních firem

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. se jako vedoucí partner tohoto projektu bude během následujících dvou let podílet opět na celé řadě zajímavých aktivit, které jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám. Bude připraveno několik seminářů a workshopů se zaměřením na nejrůznější oblasti podnikání, zejména pro podnikatelské subjekty pak budou určeny kooperační a technologické burzy a tzv. podnikatelské snídaně. Dále nabídneme odborné vzdělávání vč. elearningové formy a budou zpracovány studie, analýzy a metodiky pro mapování inovačního a podnikatelského prostředí v regionech s cílem podpořit jeho další rozvoj.

Partneři projektu:
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. - vedoucí partner
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. - hlavní přeshraniční partner
Technologické inovační centrum s.r.o.
Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.
Vedecko-technologický park Žilina

V následujícím období proto sledujte naše internetové stránky, na kterých se budou objevovat nejrůznější aktuality a informace o připravovaných akcích v rámci projektu. Věříme, že řada z nich vás zaujme a přijmete naše pozvání se jich účastnit. Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.

Za tým projektu V.I.P.

Ing. Filip Holzmüller
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

 
 
 
 
 

O PROJEKTU

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ (kód ITMS 22410420015)

 

Operační program: Operační program přeshraniční spolupráce SK - ČR 2007 - 2013

Prioritní osa: 1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory: 1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí

 

Partneři projektu:

 

Harmonogram projektu:

Začátek realizace: 01.02.2011       Konec realizace: 31.01.2013       Doba realizace: 24 měsíců

 

Hlavní cíl projektu:

 

Specifické cíle projektu:

 

Aktivity projektu:

 

Cílové skupiny:

 

Přínos:

Existence regionálních inovačních portálu na obou stranách hranice jako komunikační kanál pro přísun aktuálních informací. Organizace konferencí, seminářů, workshopů, kooperačních a technologických burz, školení a dalších setkání. Prohloubení a zefektivnění spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru, zejména univerzit s firemním sektorem, zpracování studií a metodik, přenos dobré praxe mezi podnikateli, plynulejší transfery know-how.

 

Přínos:

Workshopy a semináře se studenty a podnikateli o inovačním myšlení a podnikání a jeho významu, o začátcích podnikání a přípravě business plánu, podpora podnikavosti studentů a přenos výstupů projektu ke studentům. Realizace soutěže o nejlepší podnikatelský záměr a studentskou firmu. Zpracování materiálů se zaměřením na možnosti inovačního vzdělávání na SŠ a VŠ

 

Přínos:

Existence regionálních inovačních portálu na obou stranách hranice jako komunikační kanál pro přísun aktuálních informací. Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, mailová rozesílka informací a newslettery. Prohloubení a zefektivnění spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Organizace podnikatelských snídaní jako komunikační platforma pro formování podnikatelského a inovačního prostředí v regionech.

 

Přínos:

Transfer know-how, rozšíření přeshraniční spolupráce, prohloubení a zefektivnění spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Přísun relevantních informací a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pořádání konferencí, seminářů, workshopů, mailová rozesílka informací a newslettery. Využití informací ze zpracovaných odborných studií a analýz.

 

 
 
 

PŘEHLED AKCÍ

 

 • Konference

Závěrečná konference projektu V.I.P. (29.01.2013, Trenčín)

Konference „Gumference 2012" (14.11.2012, Zlín)

Konference „Firemní inovace v praxi" (22.05.2012, Zlín)

Neformální konference „WordCamp Slovensko 2012" (17.03.2012, Žilina)

Konference „Inovační rozvoj regionů 2012" (13.03.2012, Žilina)

Neformální konference „Barcamp Vsetín 2012" (04.02.2012, Vsetín)

Konference „Gumference 2011" (08.11.2011, Zlín)

Konference „Inovačný rozvoj regiónov" (03.-04.05.2011, Žilina)

Neformální konference „Barcamp Vsetín 2011" (19.02.2011, Vsetín)

 

 • Semináře a workshopy

Seminář pro studenty SŠ „Rozjezd podnikání - jak na to?" (13.12.2012, Vsetín)

Workshop „Začni podnikat, změn svou budoucnost" (04.12.2012, Zlín)

Workshop „Budoucnost podnikání v ČR" (13.11.2012, Zlín)

Seminář pro studenty SŠ „Podnikatelské zkušenosti" (21.06.2012, Vsetín)

Workshop „Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce v gumárenském oboru" (14.06.2012, Zlín)

Seminář „Požadavky MSP v oblasti inovací" (02.05.2012, Trenčín)

Workshop „Podpora inovačního podnikání ve Zlínském a Trenčianském samosprávnem kraji" (02.05.2012, Trenčín)

Workshop „Kvalifikovaní lidé v regionu (mobilita a výuka na ZŠ/SŠ/VŠ)" (11.04.2012, Zlín)

Workshop „Atraktivní region pro gumaře a gumárenské firmy a budování PR značky gumárenského regionu" (04.04.2012, Zlín)

Workshopu „Sdílení informací a spolupráce s Gumárenskou skupinou a s VŠ" (22.03.2012, Zlín)

Workshop „Podpora výzkumu (a spolupráce praxe/vývoj/region)" (15.03.2012, Zlín)

Podnikatelská Pecha Kucha (14.03.2012, Žilina)

Diskuze „Tu podnikám, tu žiju" (14.03.2012, Žilina)

Workshop „5 tipů pro úspěšný marketing" (14.03.2012, Žilina)

Zimní škola inovací (12.-13.12.2011, Trenčín)

Workshop „Finance pro váš Business" (29.11.2011, Zlín)

Workshop „Možnosti podnikání v ČR" (16.11.2011. Žilina)

Workshop pro studenty VŠ „Vizuální komunikace" (15.11.2011, Žilina)

Strategický workshop - spolupráce v gumárenském oboru (09.11.2011, Zlín)

Seminář pro studenty SŠ (03.11.2011, Vsetín)

Seminář pro studenty SŠ „Jak napsat podnikatelský plán" (20.10.2011, Vsetín)

Seminář pro studenty SŠ „Podpora podnikání" (10.10.2011, Vsetín)

Seminář pro studenty SŠ „Jak napsat podnikatelský plán" (04.10.2011, Vsetín)

Seminář pro studenty SŠ „Podpora podnikání"(14.09.2011, Vsetín)

Workshop pro podnikatele z oblasti ICT (28.05.211, Žilina)

Workshop pro studenty VŠ (04.05.211, Žilina)

 

 • Kooperační a technologická burza

Technologická a kooperační burza se zaměřením na „nová média" (19.01.2013, Vsetín)

Kooperační burza se zaměřením na gumárenské obory (14.11.2012, Zlín)

 

 • Školení

Školení projektového týmu (22.-23.01.2013, Uherské Hradiště)

Školení inovačních praktiků/akademie inovací (6.-7.11.2012, Velké Karlovice)

Školení inovačních praktiků/akademie inovací (30.-31.05.2012, Velké Karlovice)

Školení projektového týmu (01.12.2011, Zaječí)

Školení projektového týmu (30.06.2011, Trojanovice)

 

 • Podnikatelské snídaně

Podnikatelská snídaně (30.01.2013, Žilina)

Setkání s podnikateli (10.12.2012, Vsetín)

Podnikatelská snídaně (25.05.2012, Žilina)

Setkání s podnikateli (10.05.2012, Vsetín)

Podnikatelská snídaně (26.04.2012, Žilina)

Setkání s podnikateli (01.12.2011, Vsetín)

Podnikatelská snídaně (15.11.2011, Žilina)

Podnikatelská snídaně (20.10.2011, Žilina)

Podnikatelská snídaně (27.7.2011, Žilina)

Setkání s podnikateli (23.06.2011, Vsetín)

 
 
 

FOTOGALERIE

 
 
Závěrečná konference projektu 29.01.2013

Závěrečná konference projektu 29.01.2013

Neformální konference "Barcamp Vsetín"

Neformální konference "Barcamp Vsetín"

Setkání s podnikateli

Setkání s podnikateli

Gumference 2012 14.11.2012

Gumference 2012 14.11.2012

Školení inovačních praktiků

Školení inovačních praktiků

Workshop Budoucnost podnikání v ČR 13.11.2012

Workshop Budoucnost podnikání v ČR 13.11.2012

Konference Firemní inovace v praxi 22.05.2012

Konference Firemní inovace v praxi 22.05.2012

Workshop Podpora inovačního podnikání 02.05.2012

Workshop Podpora inovačního podnikání 02.05.2012

Seminář Požadavky MSP v oblasti inovací 02.05.2012

Seminář Požadavky MSP v oblasti inovací 02.05.2012

Podnikatelská Pecha Kucha 14.03.2012

Podnikatelská Pecha Kucha 14.03.2012

Workshop 5 tipů pro úspěšný marketing 14.03.2012

Workshop 5 tipů pro úspěšný marketing 14.03.2012

Diskuze Tu podnikám, tu žiju 14.03.2012

Diskuze Tu podnikám, tu žiju 14.03.2012

Konference Inovační rozvoj regionů 13.03.2012

Konference Inovační rozvoj regionů 13.03.2012

Školení projektového týmu

Školení projektového týmu

Setkání projektového týmu

Setkání projektového týmu

Workshop Finance pro váš Business 29.11.2011

Workshop Finance pro váš Business 29.11.2011

Workshop Možnosti podnikání v ČR 16.11.2011

Workshop Možnosti podnikání v ČR 16.11.2011

Workshop Vizuální komunikace 15.11.2011

Workshop Vizuální komunikace 15.11.2011

Gumference 2011 08.11.2011

Gumference 2011 08.11.2011

 
 
 
 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

(vedoucí partner projektu - VP)

Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, Česká republika

 

Statutární zástupce - Ing. Filip Holzmüller

Kontaktní osoba - Mgr. Aleš Černotík

                            +420 724 146 519, ales.cernotik@aerv.cz

                            www.aerv.cz

 

Rozvojová agentura Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

(hlavní přeshraniční partner - HCP)

Námestie sv. Anny 9, 911 62 Trenčín, Slovenská republika

 

Statutární zástupce - Mgr. Peter Nižňanský

Kontaktní osoba - Ing. Branislav Anwarzai

                            +421 (0)32 6555 431, branislav@anwarzai.sk

                            www.ratsk.sk

  

Technologické inovační centrum s.r.o.

(projektový partner 1 - PP1)

Vavrečkova 5262, 760 01, Česká republika

 

Statutární zástupce - Mgr. Daniela Sobieská

Kontaktní osoba - Ing. Petr Konečný

                            +420 739 570 790, konecny@ticzlin.cz

                            www.ticzlin.cz

 

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.

(projektový partner 2 - PP2)

Vavrečkova 5262, 760 01, Česká republika

 

Statutární zástupce - Ing. Milan Škarka, MBA

Kontaktní osoba - Ing. Věra Jasenská

                            +420 573 776 462, jasenska@rpz-zlin.cz

                            www.rpz-zlin.cz

 

Vedecko-technologický park Žilina

(projektový partner 3 - PP3)

Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina, Slovenská republika

 

Statutární zástupce - prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Kontaktní osoba - Ing. Milan Paal

                            +421 907 538 587, paal@vtpzilina.sk

                            www.vtpzilina.sk

 
 
 

KONTAKT A ODKAZY

 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

(vedoucí partner projektu V.I.P.)

 

Horní náměstí 3 (Podnikatelský inkubátor Vsetín "Maštaliska")

755 01 Vsetín

 

Tel.: +420 724 146 517

E-mail: info@aerv.cz

Web: www.aerv.cz

 

IČ: 26863081

DIČ: CZ26863081

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 197421158/0300

 

Ing. Filip Holzmüller

ředitel společnosti, projektový manažer

tel.: +420 724 146 517 e-mail: filip.holzmuller@aerv.cz

 

Mgr. Aleš Černotík

projektový manažer

tel.: +420 724 146 519 e-mail: ales.cernotik@aerv.cz

 

Užitečné odkazy

 

Partneři projektu V.I.P.

 

Instituce na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji

 

Související regionální portály

 

Inovační strategie vybraných regionů

 

Ostatní

Průvodce podnikáním

Podmínky podnikání

Věda, výzkum, vývoj a inovace

Dotace a granty

 

 
 
 


© 2012 NOWONET media, s.r.o.